Skip to main content

מיסודם של עיריית חיפה     •    משרד החינוך והתרבות    •   סנט העיר החופשית ברמן
من تأسيس بلدية حيفا           •         وزارة المعارف والثقافة               •            برلمان المدينة الحرة بريمن.
Founders: Haifa Municipality • Ministry of Education and Culture • Senate of the Free City of Breme

מענק 2019

תקנון

להגשת בקשות לתמיכה להפקת סרטים קצרים

מטעם קרן תרבות חיפה

לשנת2019

הצהרת כוונות:

קרן תרבות חיפה מתכוונת לתמוך בסרטים קצרים של יוצרים חיפאיים או בסרטים קצרים שמקום התרחשותם – העיר חיפה.

מועמדים:

רשאים להגיש מועמדות יוצרי ויוצרות סרטים שזה סרטם הראשון או השני בלבד, עבור סרטים שאורכם עד 20 דקות.

תנאי ההגשה:

החומרים יוגשו באמצעות טופס הרשמה מקוון חתום על ידי מגיש הבקשה, המפורסם באתר קרן תרבות חיפה, לא יאוחר מיום 24.10.2019 .

ועדה מקצועית מייעצת מטעם קרן תרבות חיפה תבחן את הבקשות ותבחר את הראויות למענק, בלבד שיינתנו ללקטורים חודשיים להערכת הבקשות.

תנאי התקשרות:

  • הבקשות יועברו לבחינה על ידי ועדת לקטורים של הקרן.
  • לוגו של קרן תרבות חיפה, כולל קישורית לאתר הקרן , בעברית ובאנגלית

 www.haifa-art.org.il יוכנסו לכל אחד מהסרטים שיזכו במענק.

  • קרן תרבות חיפה תהיה זכאית לקיים שתי הקרנות של כל אחד מהסרטים שיקבלו מענק, בכל מסגרת הקרנה שהקרן תבחר.
  • קרן תרבות חיפה תפרסם את מתן המענק באתר קרן תרבות חיפה (אנגלית/עברית) 

כללי:

האמור במסמך זה מהווה תקנון השתתפות. קרן תרבות חיפה רשאית לשנות את תנאי התקנון וכל פרט בו בכל עת לפי שיקול דעתה. ההגשה היא באחריות מגיש הבקשה בלבד.

בהצלחה,

הנהלת קרן תרבות חיפה

 

 

קרן תרבות חיפה

בקשה לתמיכה בהפקה

מענק קרן תרבות חיפה להשלמת הפקה מיועד לסרטים של יוצרים חיפאים, או לסרטים שמתרחשים בעיר חיפה.

דרישות ההגשה:

 

חומר כתוב

סינופסיס – באורך כחצי עמוד

קורות חיים של מגיש הבקשה

הצהרת כוונות של יוצר הסרט

תיאור הפרויקט – עד 2 עמודים

חומר מצולם

חומר מצולם מייצג באורך של 10-5 דקות, או קליפ ערוך, זמין לצפייה באתר youtube או vimeo.

תקציב

פירוט תקציב ההפקה – יוגש בקובץ אקסל.

  • התקנון נכתב בלשון זכרמטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.
FaLang translation system by Faboba