Skip to main content

מיסודם של עיריית חיפה     •    משרד החינוך והתרבות    •   סנט העיר החופשית ברמן
من تأسيس بلدية حيفا           •         وزارة المعارف والثقافة               •            برلمان المدينة الحرة بريمن.
Founders: Haifa Municipality • Ministry of Education and Culture • Senate of the Free City of Breme

הנחיות למענקי יצירה לספרות לשנת 2021

קרן תרבות חיפה בשיתוף אגודת הסופרות והסופרים חיפה והצפון

מכריזה על המענקים הבאים:

 kol kore 2021

 

א. מענק להוצאת ספר 

סכום המענקים:

מענק ראשון      - 13,000 ₪

מענק שני          - 10,000 ₪

מענק שלישי      - 9,000 ₪

מענק רביעי      - 8,000 ₪

* גובה המענקים הינו בהתאם לשיקולי ועדה מקצועית, המורכבת מנציגי הקרן ואגודת הסופרים, אשר תדון בכל בקשה אך ורק לאחר שיונחו כל הבקשות בפניה.

* להנהלת הקרן הזכות להוסיף מענקים או לפצלם.

מטרת המענקים:

עידוד סופרים המתגוררים בחיפה לפרסם את יצירותיהם.

המענק ינתן בתחום הפרוזה, שירה וספרות ילדים.

המענק מיועד לסייע בהוצאות כתב היד אל האור.                         

מועמדים:   אזרחי ישראל, תושבי חיפה, שהם סופרים או מחברים מוכרים, שפרסמו בעבר לפחות ספר אחד.
                       

ב. מענק עידוד לסופר שטרם פרסם ספר

סכום המענק: 6,000 ₪

מטרת המענק: לעודד ולפרסם יוצרים שזה ספרם הראשון בתחום הספרות. המענק נועד לסייע בפרסום יצירה מקורית, המגלה כשרון ושיש בה אמירה חדשה. המענק יחולק בתחומי הפרוזה או שירה או ספרות ילדים.

מועמדים:  אזרחי ישראל, תושבי חיפה, שזו להם יצירתם המקורית הראשונה היוצאת לאור. 

ג. תנאי המענק לסעיפים א,ב:

 1. המענק יינתן לתושבי חיפה בלבד.
 2. המענק יינתן לספר שעדיין לא יצא לאור.
 3. התנאים להעברת מענקי הקרן ליוצרים הנבחרים:
  • חתימת הסכם עם ההוצאה לאור כולל תאריך פרסום הספר.
  • התחייבות לציון סיוע הקרן בגוף הספר.
  • העברת ארבעה עותקים מהמהדורה הראשונה של הספר לקרן.

 

ד. נהלים כלליים:           

 1. המענקים יוענקו לסופרים הכותבים בשפה העברית.
 2. מספר עמודים עד 300 (ממוספרים), רווח 1.5, גופן 16, כרוך.
 3. במידה ובספר ילדים ישובצו איורים, יש לצרף 4-3 איורים.
 4. סופר שקיבל מענק מטעם קרן תרבות חיפה בארבע שנים האחרונות לא יוכל להגיש את יצירתו.
 5. יש להבהיר, כי סכום המענק אינו מכסה את מלוא התשלום להוצאה לאור.
 6. זמן החוזה עם הוצאה לאור מוגבל לשנה.
 7. יש לקבל מראש את הסכמת ההוצאה לפרסום הספר באתר הקרן כולל כל שמות היוצרים, שם ההוצאה, שם הספר וסריקות של כריכות הספר.
 8. קרן תרבות חיפה רשאית לשנות את תנאי התקנון וכל פרט בו בכל עת לפי

שיקול דעתה.  

ה. דרך ההגשה:          

 1. על המועמדים למלא טופס בקשה, אותו ניתן להוריד מהאתר של קרן תרבות חיפה.
 2. יש לצרף את כתב היד וטופס בקשה בשלושה עותקים.
 3. בדף הראשון של כתב היד הכרוך יש לציין רק תעודת זהות ושם של היצירה.

 ועדה מקצועית מייעצת מטעם קרן תרבות חיפה תשקול את הבקשות ותבחר את הראויות.

 כתובת הקרן:

קרן תרבות חיפה, רח' חסן שוקרי 14, חיפה, היכל העירייה , קומה 2, חדר 265.

את הבקשות יש להגיש עד לתאריך  16.12.2021 .

 כל כתבי היד יוחזרו למועמדים.

 התקנון  נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

                                                                                                   ב ב ר כ ה

                                                                                            אביבה שפיגלשטיין

                                                                                                 מנכ"לית הקרן 

word icon


טופס בקשה למענק יצירה בספרות

FaLang translation system by Faboba